Nieuwsbericht

Mededeling van 26-10-2016

Ook jongeren stellen zich vragen bij de gevolgen van de Brexit voor ons land

Stand van zaken vier maanden na het Britse referendum


Steeds meer Belgische jongeren stellen zich terecht vragen over de Brexit en de gevolgen ervan voor ons land. Met die vragen komen ze onder meer terecht bij Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem, die ook deel uitmaakt van de Brexit-werkgroep die ons land oprichtte naar aanleiding van de Britse beslissing om de Europese Unie te verlaten.

Hieronder zijn een aantal vragen hernomen die jongeren zich stellen, en waarop Pieter De Crem een zo duidelijk mogelijk antwoord biedt.

Zal de Brexit een enorme invloed hebben op onze Belgische economie? Zo ja welke?

Voorspellen welke impact de Brexit exact zal hebben op onze Belgische economie is niet eenvoudig. De sterk geglobaliseerde wereld waarin we leven is immers moeilijk voorspelbaar en wordt beïnvloed door vele verschillende factoren. Als open economie is België dan ook sterk onderhevig aan globale ontwikkelingen en tendensen.

Duidelijk is dat de Brexit een ernstige impact kan hebben. Het Verenigd Koninkrijk is immers een zeer belangrijke handelspartner van België en de andere Europese lidstaten. De totale export van goederen vanuit de Europese Unie (de 27 lidstaten, zonder het VK) naar het Verenigd Koninkrijk was in 2015 goed voor een bedrag van EUR 316,6 miljard. België vertegenwoordigde hierin een aandeel van 10,1 %, waarmee het binnen de EU de 4de belangrijkste exporteur van goederen naar het VK was. Duitsland nam de 1ste plaats in met 28,2%, voor Nederland (15,0%) en Frankrijk (10,2%).

De totale import van goederen vanwege de Europese Unie (27 lidstaten, zonder het VK) uit het VK bedroeg EUR 182,4 miljard in 2015. België vertegenwoordigde een aandeel van 9,5%, waarmee het binnen de EU de 5de belangrijkste importeur was van goederen uit het VK. De eerste plaats werd ook hier ingenomen door Duitsland met 22,1%, gevolgd door Nederland (12,7%) en Frankrijk (12,0%).

Door de beslissing van het VK om de Europese Unie te verlaten, komt de handel tussen beiden onder druk te staan. Zo kende de waarde van de Britse pond sinds het Brexit-referendum reeds de nodige schommelingen. Zo was één Britse Pond op 23 juni 2016 (de dag van het referendum) 1,3056 EUR waard, en op 26 augustus nog slechts 1,1703 EUR. Dit heeft tot gevolg dat het voor Britse handelaars relatief goedkoper wordt om hun goederen te exporteren, terwijl het voor Belgische ondernemingen dan weer duurder wordt om hun goederen in het Verenigd Koninkrijk aan de man te brengen.

De Belgische export van goederen naar het Verenigd Koninkrijk bestond in 2015 voor een kwart uit transportmaterieel. Toch is deze sector lang niet de enige die de gevolgen zal ondervinden van de Brexit. Zo worden ook de sectoren van de speciale weefsels, getufte textielstoffen, kant en tapisserieën getroffen. Ook voor tapijten is het VK bijvoorbeeld de belangrijkste buitenlandse bestemming voor onze bedrijven. Andere sectoren die zeer afhankelijk zijn van export naar het VK zijn onder andere de volgende: luchtvaart en ruimtevaart, schoeisel, zijde, koper, keramische producten, bloemen en planten, muziekinstrumenten, suiker, bereidingen van graan en gebak, enz. Deze werden nauwkeurig in kaart gebracht door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, dat onder mijn bevoegdheid valt.

Als de Brexit wordt doorgevoerd, welke maatregelen zal België moeten nemen om de schade zo beperkt mogelijk te houden?

De Brexit zal zonder twijfel worden doorgevoerd. De Britse Premier heeft officieel meegedeeld dat ze het Artikel 50 van het Verdrag van de EU (dit artikel maakt een uittreding van een lidstaat uit de Unie mogelijk) zal activeren. Vanaf dat moment hebben het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie precies twee jaar de tijd om de uittreding in goede banen te leiden.

Ons land heeft dan ook onmiddellijk gereageerd na de beslissing tot Brexit door het oprichten van een werkgroep, waar ik ook zelf deel van uitmaak. Deze Brexit-werkgroep vergadert op regelmatige momenten en waakt erover dat onze ondernemingen de vele opportuniteiten benutten die de nieuwe context zal bieden en de impact van de Brexit zo beperkt mogelijk blijft. We werken dan ook verder aan een politiek die zich richt op het aantrekken van ondernemingen, banken en ngo’s uit het Verenigd Koninkrijk die een nieuwe standplaats zoeken op het Europese vasteland. Hiernaast concentreren we ons echter ook op het verder diversifiëren van het klantenbestand van onze ondernemingen. Hoe minder afhankelijk van één bepaalde klant een bedrijf is, hoe beter het uiteraard is opgewassen tegen bepaalde evoluties zoals de Brexit.

Omwille van deze diversificatie onderneem ik dan ook vele economische missies naar bestemmingen overal ter wereld. Dit zowel naar Europese lidstaten en de zogenaamde BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika), maar ook naar andere landen op alle continenten die geïnteresseerd zijn in onze goederen en diensten, of waar we zelf interessante opportuniteiten zien voor onze bedrijven.

Tenslotte betekent een Brexit zeker niet dat het Verenigd Koninkrijk geen belangrijke handelspartner meer kan zijn voor ons land. Tijdens de twee jaar dat de uittreding loopt, moeten de Europese Unie en België dan ook handelsverdragen onderhandelen, die ervoor moeten zorgen dat onze ondernemingen zo weinig mogelijk impact ondervinden van het Britse vertrek uit de EU en dat ze de export van hun goederen en diensten met zo weinig mogelijk administratieve beslommeringen kunnen verderzetten.

Wat is uw mening over de Brexit?

Persoonlijk vind ik het een democratische beslissing, maar wel één met een ernstige impact voor de lidstaten van de Europese Unie, maar ook en vooral voor het Britse volk. Een nipte meerderheid van de Britten heeft voor een weg gekozen waarvan men niet kan zeggen waarheen deze hen zal leiden, terwijl de weg van de Europese Unie reeds decennialang veiligheid en welvaart garandeert, weliswaar met de nodige hinderissen en obstakels.

Ik vind dat de wil van de Britse bevolking dient gerespecteerd te worden. Het komt er nu op aan om zo snel als het kan duidelijkheid te creëren en een degelijk georganiseerd vertrek van het VK uit de EU te bewerkstelligen. De band tussen België en het Verenigd Koninkrijk is steeds zeer hecht geweest, en dit dient ook zo te blijven in de toekomst. Ons land heeft dan ook een belangrijke rol te spelen in het in goede banen leiden van de uittredingsgesprekken en dient te streven naar het beperken van de impact van de Brexit op de Belgische, Europese maar ook de Britse economie.

Zijn wij, studenten ook slachtoffer van de Brexit?

Het woord slachtoffer lijkt me te sterk uitgedrukt. In mijn lange loopbaan heb ik geleerd dat elke uitdaging ook nieuwe opportuniteiten inhoudt. Maar we zullen allen zonder twijfel gevolgen ondervinden van de Brexit. Ik denk dan echter in het bijzonder aan jullie Britse collega’s. Een meerderheid van de Britse jongeren stemde op 23 juni immers voor het blijven in de EU. Zij staan aan het begin van hun leven en professionele carrière met zeer veel vraagtekens en onzekerheden. We moeten er dan ook alles aan doen om snel duidelijkheid te creëren voor iedereen, en in het bijzonder voor de Britse jongeren.

Brengt de Brexit extra werk teweeg voor u?

Aan de ene kant zou ik het geen extra werk noemen. Het steunen van onze ondernemingen is een permanente taak die zeer gevarieerd is en waarbij men constant op zoek moet zijn naar opportuniteiten die onze bedrijven een duwtje in de rug kunnen geven. Aan de andere kant is het wel zo dat de Brexit een bijzondere aandacht vraagt, omwille van de mogelijk zeer ernstige impact op onze economie. Wat er in de volgende 2 à 3 jaar gebeurt, zal een langetermijninvloed hebben op de relaties tussen België en het Verenigd Koninkrijk. We doen er dan ook alles aan om onze Belgische stem sterk te laten horen in de uittredingsgesprekken en in de onderhandelingen van de toekomstige handelsakkoorden.

Wat is uw taak binnen de regering als het gaat over de Brexit?

Ik ben op twee manieren rechtstreeks betrokken bij de Brexit. Enerzijds is het mijn taak als Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel om de internationalisering van onze bedrijven te promoten en de buitenlandse handel op die manier te versterken. Anderzijds ben ik ook gevraagd om deel uit te maken van de Belgische Brexit-werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, de werkgeversorganisaties en de Nationale Bank. Deze volgt de situatie op de voet op en zal er alles aan doen om de impact op de Belgische economie zo klein mogelijk te houden.


< Vorige bericht